Čiba Sport

Čiba Sport Young Academy s.r.o.

foto prezentace
 

Město Brno

Logo města Brna

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Cysnews.cz

Logo Cysnews

kamzasportemvbrne.cz

Kam za sportem v Brně

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZDRAVOTNÍ STAV

Prohlašuji, že jsem absolvoval/a vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý/á k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku dle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.  Potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky doložím atletickému oddílu nejpozději do 1 měsíce od data podání přihlášky.

Zároveň beru na vědomí ustanovení závazných předpisů o dopingu a přijímám povinnosti, které pro mne z těchto předpisů vyplývají.

Na základě lékařského posouzení mého zdravotního stavu, čestně prohlašuji, že jsem schopen absolvovat zátěž atletických tréninku a závodů bez nebezpečí poškození mého zdraví.

 

Zde... naleznete vyhlášku č. 391/2013 Sb. (čtěte od strany 8)

Zde... naleznete vyjádření Českého atletického svazu v vyhlášce č. 391/2013 Sb

Zde... naleznete vyjádření právníků ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 391/2013 Sb

Zde... naleznete formulář vhodný k potvrzení zdravotní způsobilosti praktickým, dětským, lékařem.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků a v souvislosti s mým členstvím v

JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s. se sídlem Kovalovice 206, 664 06, Viničné Šumice, IČO 44995199

a

Bystrc Young Athletic Club Brno, z.s. se sídlem Laštůvkova 920/77, 635 00, Brno, IČO 68730012

a

Českém atletickém svazu se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00539244 (dále jen „Správce“)

je tento Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

1. Jméno a příjmení,
2. Datum narození
3. Rodné číslo,
4. Adresu místa pobytu,
5. U cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu a spolku.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje:

1. Fotografie,
2. Videa,
3. Zvukové záznamy,
4. Sportovní výsledky

a to za účelem:
* Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
* Prezentace na webu,
* Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
* Prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

* mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
* požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
* na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

Nařízení,
* na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
* na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
* podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

V případě dotazů volejte trenérovi Janu Pokornému na mobil: 603 530 390Copyright © Cibasport.cz 2011

Online přihláška do školy

Škola Třída
 
 

Online přihláška do oddílu

Oddíl Zařazení
 

Způsob platby

Způsob platby

Obecné informace

Rodiče dítěte Otec dítěte Matka dítěte
Příjmení a jméno:
Bydliště:
Telefon:
Zaměstnání:
E-mail:
Dítě
Příjmení a jméno:
Rodné číslo:
Výška:
Váha:
Zdravotní problémy (brýle, čočky, astma,...):
Škola:

Nejprve je třeba vyplnit všechny povinné položky.

Načítám...